Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.

Innovation Challenge Virtual Town Hall 2022 - India

We held the APAC Innovation Challenge 2022 Town Hall - India on 2 Aug 2022 on Google Meet.

Click here to watch the replay of the session!

Lưu kết quả và theo dõi tiến trình của bạn
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?