Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 1 trong số 13
Google Alerts: Stay in the know.
Fundamentals
Advanced Search: Researching with precision.
Reverse Image Search: Verifying photos.
Google News Archive: Access the past.
Google Street View: Verify images.
Voice Typing: Transcribe audio using Google Docs
Permissions: Source Google Data.
Google My Maps: Show where stories happen.
Google Trends: Understanding the data.
Google Translate: Translations on-the-go.
check_box_outline_blank Fundamentals: Take the quiz
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Google Alerts: Stay in the know.

GO801_GNI_StayInTheKnow_TitleCard.jpg

Follow the breaking stories that are important to you.

GO801_GNI_StayInTheKnow_TitleCard.jpg

Follow developing stories, from your inbox.

GO801_GNI_StayInTheKnow_Card1_Image1.jpg

Google Alerts is a powerful tool that helps you stay on top of all the things that are important to you. Once you set it up, you’ll get email notifications any time Google finds new results on topics you care about. 


For example, if you’re a reporter covering a specific beat, creating alerts on relevant keywords will help you stay up-to-date with emails that support your research

GO801_GNI_StayInTheKnow_Card1_Image1.jpg

Create an alert.

Start getting alerts by visiting google.com/alerts and entering the search terms you want to get email notifications about. Say, for example, you’re researching the midterm elections.


Say, for example, you’re researching the midterm elections. Type in midterm elections in the search bar and click Create Alert.


You can also create an alert by clicking + Add next to any of the suggested topics that you see on the Google Alerts page.

Choose how often you get Alerts.

Sometimes your inbox gets too full. It’s easy to customise how often you get alerts in your inbox.


To reveal the details of the alert, click Show Options.


Then select how often you get alerts and the types of websites and content you want searched.

Select your sources.

GO801_GNI_StayInTheKnow_Card4_Image1.jpg

If you only want to see results from a specific source, you can choose from a range of options. However, we recommend the Automatic option, which provides you with the best results from multiple sources. When you’re happy with your choices, click Create Alert. 

GO801_GNI_StayInTheKnow_Card4_Image1.jpg

Customise your alerts.

To access the Settings menu


Click on the gear icon.


Select the exact time you want to get your alerts.


If you have multiple alerts that you want to receive in one email, click Digest. No matter which option you pick, you’ll only receive emails when we find new results.

Keep tabs on your impact.

GO801_GNI_StayInTheKnow_Card6_Image1.jpg

Besides covering a story, you can also use Google Alerts to monitor your own work’s impact. Set up alerts with your byline, name, or website and you’ll get email notifications whenever someone shares or posts your work.

GO801_GNI_StayInTheKnow_Card6_Image1.jpg
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
The purpose of Google Alerts is to:
Tiếp
1_gM5iW9a.jpg
CÂU HỎI 2/5
To set up and personalize your Google Alerts, visit:
Tiếp
2_1Iyhe0b.jpg
CÂU HỎI 3/5
Which of these options are sources you can request Google Alerts from:
Tiếp
3_g09oc4l.jpg
CÂU HỎI 4/5
If you are setting up multiple Google Alerts and you want to receive them all in one email, you can go to “settings” and choose:
Tiếp
4_Woz5V6t.jpg
CÂU HỎI 5/5
By setting up an alert with your own byline, name and/or website, you can track when people:
Gửi
5_tmkSZFF.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Google Alerts: Stay in the know.
Ôn tập bài học rồi thử lại
in progress
Recommended for you
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?