Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Resources for Reference Publishers

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your audience and revenue.

Get the slides from the workshop

referencelogos

opgreferencemanagers
Welcome! Google is proud to support reference publishers through our free resource library.
Your Partner Managers
Adriana, Angelica, Claire, Elena, Ruth, and Sean

Learn the latest best practices

Resources from the workshop

Get insights from our tools

Need something else?

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?