Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
30 phút để hoàn thành

GNI Live

GNI Live Course Image
GNI Live Course Image

GNI Live

GNI Live is a series of live training sessions hosted on YouTube Live. 

Training in English will be live from October 20 to December 21. 
Session recordings will remain on YouTube for replay. 

US:

October 22nd - Journalism Studio and Pinpoint - Add it to your Calendar
October 26th - Elections - Add it to your Calendar
November 9th - Remote CollaborationAdd it to your Calendar
November 23rd - Podcasts - Add it to your Calendar
December 7th - Data Journalism and Machine Learning Add it to your Calendar
December 21st - Verification - Add it to your Calendar


Kenya:

October 22nd - Journalism Studio and Pinpoint - Add it to your Calendar
October 29th - Elections - Add it to your Calendar
November 9th - Distributed newsroom - Add it to your Calendar
November 23rd - Podcasts - Add it to your Calendar
December 7th - Data Journalism and Machine Learning - Add it to your Calendar
December 21st - Verification - Add it to your Calendar


During each of the sessions, viewers can ask live questions using the Youtube Live chat facility.

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành GNI Live Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?