Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
5 phút để hoàn thành

None

1.0
1.0

What are Web Stories?

1.1

On a basic level, Web Stories are just regular webpages, but you would never know it thanks to the visual non-code nature of the way they’re built.

With Web Stories, lots of the content you’re already creating can be made more engaging for your audience. This fully swipeable and tappable rich media format is incredibly easy to work with. In fact, most content creators are already using a form of Web Stories on their other owned and social channels. Plus, Web Stories from channels like YouTube Shorts and other vertical video can even be exported for use on your website, which means you can put past content to work for you.

The process of creating and publishing Web Stories is intuitive, unlocks creativity, and helps makers ensure that their content is professional and purposeful. Accessibility, legibility, cropping, adding video and text overlay, looping video and more are incredibly simple.

1.1
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành What are Web Stories? Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?