Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Thank You

We’ll be in touch with all applicants to let them know of the outcome of this challenge.

If you need to get in touch with us in the meantime, please email latamgnichallenge@google.com. and don’t forget to include the application number from your confirmation email subject line.

If you have any questions about the process and our application review process, you can find more details in the FAQs on our website.

Thanks again for your interest in the Latin America Innovation Challenge and good luck!

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?