Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 2 trong số 4
Introduction to Google Earth Studio
Storytelling with Google Earth
Google Earth Timelapse: Observing change
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Introduction to Google Earth Studio

Introduction_to_Google_Earth_Studio_lesson_overview_4EK6Q91.jpg

A fully functional animation studio for Google Earth imagery.

Introduction_to_Google_Earth_Studio_lesson_overview_4EK6Q91.jpg

Lesson Overview

Use Google’s most advanced animation tool


Earth Studio is the most advanced animation tool for accessing Google’s satellite imagery. Plot fly-throughs, zoom from point to point, or even planet to planet.

  1. Access the online training for Earth Studio


You may be familiar with Google Earth, but Google Earth Studio is different. This tool is for animating geospatial information to create still and video content from our satellite and 3D imagery. Earth Studio is free to use for news, research, education, and nonprofit use.We have built an extensive site that includes tutorials for Earth Studio. Among them, you can learn about: key-frame animations, animatable effects and 3D camera export. You can also learn via our quick-start projects. To access all of the Google Earth Studio tutorials, click here.

Congratulations!

Introduction_to_Google_Earth_Studio_animate_your_story_with_earth_studio.jpg

You completed “Introduction to Google Earth Studio”

To continue building your digital journalism skills and work toward Google News Initiative certification, go to our Training Center website and take another lesson:

For more Storytelling with Google Earth lessons, visit:

http://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/storytelling-with-google-earth

Introduction_to_Google_Earth_Studio_animate_your_story_with_earth_studio.jpg
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Introduction to Google Earth Studio in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?