Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 2 trong số 2
Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint
Pinpoint
Pinpoint: A research tool for journalists
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint

YouTube Thumbnails (15)

Tìm hiểu về Pinpoint, công cụ duy nhất do Google xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các nhà báo. Pinpoint có thể chuyển đổi các nội dung âm thanh hoặc video thành văn bản, sắp xếp các văn bản đó và trích xuất dữ liệu từ các tệp của bạn bằng chức năng mới "Trích xuất dữ liệu có cấu trúc".

YouTube Thumbnails (15)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?