Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Mẫu đơn Thử thách đổi mới

Thanks for your interest in the Google News Initiative (GNI). In order to participate in GNI programs, you must complete this application form. Your responses will be: (1) used by Google solely to assess your eligibility to participate in GNI programs; (2) retained by Google only for as long as needed to facilitate your participation in GNI programs and in no case will your responses be retained for more than 365 days; and (3) collected in accordance with the Google Privacy Policy. As a reminder to protect your privacy, please do not include any sensitive personally identifiable information in your responses.

You may request Google to update, delete, or provide you with a copy of your responses by contacting gnidata@google.com. Please allow up to 7 days for us to process your request.

For questions regarding this Innovation Challenge please contact us at latamgnichallenge@google.com.

Checklist prior to start filling this application

  • Download a PDF copy of the questions for reference here. (Spanish version here and Portuguese version here).
  • Applications in English are strongly preferred.
  • Check criteria, rules and eligibility here.
  • Read the FAQ here.
  • Prepare any additional documentation if requested in the FAQ.
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?