Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Resources for CNPA

Tools, trainings, and resources designed in partnership with industry experts to help you grow your audience and revenue.

cnpa2

tiffany_higherres
Welcome! Google is proud to support the California New Publishers Association through our free resource library.
Tiffany Proscia
News Industry Relations Lead

Learn the latest best practices

Go in-depth with audience and revenue courses

Apply to the Fundamentals Lab

The Fundamentals Lab is a three-month program to help you grow your audiences, reader revenue, and ad revenue online.

Participants receive personalized, data-driven audits and recommendations and builds on the News Consumer Insights analytical framework.

Apply now

News Tagging Guide: Three People collaborating on their laptops

Get insights from our tools

Need something else?

Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?