Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 1 trong số 4
Google Finance: Research company performance
Business Reporting
Access Google Finance data in Sheets
Google Sheets: Visualizing data
Visualizing Data: Flourish templates.
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Google Finance: Research company performance

google_finance_research_company_performance_lesson_overview.jpg

Google Finance allows you to track companies across 53 exchanges on five continents.

google_finance_research_company_performance_lesson_overview.jpg

Lesson overview

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_5rlLnIn.jpg

Search global stock market data.

Every day, there are millions of movements on stock markets across the world. Google Finance can help you track the companies and markets that you are reporting on. For a full list of the stock exchanges tracked on Google Finance, click here.

  1. Find companies and build a watch list
  2. Research and compare companies


For more Business Reporting lessons, visit: newsinitiative.withgoogle.com/training/course/business-reporting

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_5rlLnIn.jpg

Find companies and build a watch list

Google Finance is a gateway to a huge collection of financial information on listed companies across the globe. You can streamline your workflow by building a list of companies you’d like to follow regularly.


To begin, go to finance.google.com.


Enter the company name, we have used a fake company "Example Co Inc" it trades on (NASDAQ) and its ticker symbol (EXMPL).


Click on the stock to see an overview, relevant news, and financials.


To save stocks you’re interested in, click Follow.


Once you have followed a stock, it will appear in Your watchlist.

Research and compare companies

Google Finance makes it easy to research companies, compare performance, find relevant news, and see recent financials.


To see quarterly financial information, click Financials. You’ll see the headline details of each financial report by clicking on its date.


To see the most recent news stories in relation to the company of interest, click News.


To compare the performance of any two stocks, first click Compare.


Now, find the stock you want to compare and click the + symbol next to it. This will create an instant chart comparing the performance of the two stocks’ prices.

Congratulations!

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_gpnATz2.jpg

You completed “Google Finance: Research company performance.”


To continue building your digital journalism skills and work toward Google News Initiative certification, go to our Training Center website and take another lesson.

google_finance_research_company_performance_lesson_overview_gpnATz2.jpg
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Google Finance: Research company performance Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?