Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 2 trong số 4
Access Google Finance data in Sheets
Business Reporting
Google Finance: Research company performance
Google Sheets: Visualizing data
Visualizing Data: Flourish templates.
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Access Google Finance data in Sheets

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_84GSOoo.jpg

Access Google Finance data in Google Sheets. Examine closing prices, percentage change or market movement over any timeframe.

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_84GSOoo.jpg

Access the data in Google Sheets

You can access all of the Google Finance data in Google Sheets. This is helpful if you want to download, analyze, and visualize the data. 


Create a new sheet in Google Sheets ‘sheets.new’.


To access the finance data, click on a cell and start your query by entering:=GOOGLEFINANCE(“The full query requires the following:=GOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])


Add the ticker to the query:=GOOGLEFINANCE(“GOOG”“GOOG” is the ticker and can be replaced with any of the stock tickers from the 53 stock exchanges listed in Google Finance.


Add the attribute that you want the details of:=GOOGLEFINANCE("GOOG","price",This example shows that we’re interested in “price” for the stock GOOG. Other attributes you can examine are: "priceopen", "high", "low", "volume", "marketcap", “tradetime", “datadelay", “volumeavg", "pe", "eps", “high52", "low52".


Add the date period that you are interested in:=GOOGLEFINANCE("GOOG","price", DATE(2018,1,1), DATE(2018,12,31),


Now, add the timing interval:=GOOGLEFINANCE("GOOG","price", DATE(2018,1,1), DATE(2018,12,31),"DAILY")In this example, we’ve chosen DAILY but you can also look at WEEKLY prices.


To complete the query, click enter. The sheet will pull in the data we have requested. In this example, it will be the daily closing price for Alphabet’s (GOOG) stock price every day in the year 2018.

Congratulations!

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_eHchLA9.jpg

You completed “Access Google Finance data in Sheets."

To continue building your digital journalism skills and work toward Google News Initiative certification, go to our Training Center website and take another lesson.

Google_Finance_Research_company_performance_access_the_data_in_google_sheets_step_eHchLA9.jpg
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Access Google Finance data in Sheets Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?