Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 7 trong số 7
Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
Hands-on Machine Learning
What is Machine Learning
Investigating stories with Machine Learning
Google Cloud AutoML Vision
Data preparation
Training your Machine Learning model
Evaluate and Test
Khoá
0% đã hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
AutoML Vision in Google Cloud needs a minimum number of tagged images to train a model.
Tiếp
image50_2_O07A6k5.png
CÂU HỎI 2/3
A supervised machine learning model
Tiếp
image21_2_hlCEORX.png
CÂU HỎI 3/3
Confusion Matrix:
Gửi
image53_1_9kgofdA.png
Hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Hands-on Machine Learning: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?