Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 6 trong số 6
Multimedia Storytelling: Take the Quiz
Multimedia Storytelling
Permissions: Source Google Data.
Introduction to Google Earth Studio
YouTube: A storytelling tool.
Khoá
0% đã hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
The Google Permissions website provides all but which of the following?
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_01.jpg
CÂU HỎI 2/6
Which of the following is NOT possible with Fusion Tables?
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_02.jpg
CÂU HỎI 3/6
Google Crisis Map provides:
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_03.jpg
CÂU HỎI 4/6
Which of the following is NOT a feature of Google Maps, Google Earth Engine and Google Earth?
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_04.jpg
CÂU HỎI 5/6
When using YouTube videos in your stories you should:
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_05.jpg
CÂU HỎI 6/6
Which of the items below is a feature of Google Earth Pro?
Gửi
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_06.jpg
Hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Multimedia Storytelling: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?