Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 6 trong số 6
Multimedia Storytelling: Take the Quiz
Multimedia Storytelling
Permissions: Source Google Data.
Introduction to Google Earth Studio
YouTube: A storytelling tool.
Khóa học
0% hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
The Google Permissions website provides all but which of the following?
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_01.jpg
CÂU HỎI 2/6
Which of the following is NOT possible with Fusion Tables?
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_02.jpg
CÂU HỎI 3/6
Google Crisis Map provides:
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_03.jpg
CÂU HỎI 4/6
Which of the following is NOT a feature of Google Maps, Google Earth Engine and Google Earth?
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_04.jpg
CÂU HỎI 5/6
When using YouTube videos in your stories you should:
Tiếp
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_05.jpg
CÂU HỎI 6/6
Which of the items below is a feature of Google Earth Pro?
Gửi
GO801_GNI_MultimediaStorytelling_Question_06.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Multimedia Storytelling: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?