Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

Data Journalism

Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
16 bài học
90 phút
beginner
From beginner to advanced, strengthen your ability to analyze and interpret data with Google Trends and a range of tools from Google and beyond.
Tải xuống Làm bài kiểm tra
GNI_Resources_Data_Journalism_270x270.png
0%

Bài học

Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Google Trends: See what’s trending across Google Search, Google News and YouTube.

Bài học
Find stories and terms people are paying attention to.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Permissions: Source Google Data.

Bài học
Learn proper usage and citations for Google products.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Dataset Search Quickstart Guide

Bài học
Search across millions of datasets on the web
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Public Data Explorer: Access a world of data.

Bài học
Use high-quality data sets to create compelling visuals.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: Understanding the data.

Bài học
How to interpret Trends results.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Data GIF Maker

Bài học
Visualize data comparisons in minutes.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Sheets: Visualizing data

Bài học
Learn to build visualizations that help you interpret the data and tell data-driven stories.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing Data: Flourish templates.

Bài học
A simple tool to help newsrooms create beautiful graphics.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Source: Global Forest Watch.

Bài học
Deforestation data and monitoring tools.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Sheets: Scraping data from the internet

Bài học
Build your own data sets using Google Sheets.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Sheets: Cleaning data

Bài học
Prepare your data for analysis and visualization.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Studio: Make interactive data visualizations

Bài học
Give life to your datasets by creating powerful interactive visualizations with an easy-to-use studio.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing Data: Introduction to Tilegrams.

Bài học
A new way to map data.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing Data: Advanced Tilegrams.

Bài học
Generate your own Tilegram from data.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: Improving your search results.

Bài học
Refine your queries to get more useful data.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Source: Election Databot.

Bài học
A robust tool to help journalists cover U.S. elections.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Journalism: Take the Quiz

Bài kiểm tra khoá học
Now that you’ve finished the course, take the quiz to test your knowledge!
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?