Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 18 trong số 18
Data Journalism: Take the Quiz
Data Journalism
Permissions: Source Google Data.
Dataset Search Quickstart Guide
Public Data Explorer: Access a world of data.
Google Consumer Surveys: Gain real insights.
Google Trends: Understanding the data.
Google Data GIF Maker
Google Sheets: Visualizing data
Visualizing Data: Flourish templates.
Data Source: Global Forest Watch.
Google Sheets: Scraping data from the internet
Google Sheets: Cleaning data
Data Studio: Make interactive data visualizations
Visualizing Data: Introduction to Tilegrams.
Visualizing Data: Advanced Tilegrams.
Google Trends: Improving your search results.
Data Source: Election Databot.
Khóa học
0% hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
The Google Permissions website highlights:
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_01.jpg
CÂU HỎI 2/13
Which type of data is NOT included in Public Data Explorer?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_02.jpg
CÂU HỎI 3/13
Which of the following is NOT possible with Public Data Explorer?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_03.jpg
CÂU HỎI 4/13
Which of the following is NOT an option with Google Surveys?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_04.jpg
CÂU HỎI 5/13
Google Crisis Map provides:
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_05.jpg
CÂU HỎI 6/13
With Global Forest Watch data, you can:
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_06.jpg
CÂU HỎI 7/13
The centerpiece of the Databot is the Firehose. Which of the following is NOT available via the Firehose?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_07.jpg
CÂU HỎI 8/13
A Tilegram is a map made of tiles where regions are proportional to a data set. Which of the following is a feature of Tilegrams?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_08.jpg
CÂU HỎI 9/13
With Data Gif Maker you can make animated gifs comparing any two data points of your choosing such as polling numbers, sales figures, movie ratings, etc. “Gif” is pronounced:
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_09.jpg
CÂU HỎI 10/13
Flourish is designed to help newsrooms increase the quality and quantity of their data stories. With the free version you can:
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_10.jpg
CÂU HỎI 11/13
Which of the following is NOT a feature of Google Trends?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_11.jpg
CÂU HỎI 12/13
Which of the following can you NOT do with Google Trends?
Tiếp
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_12.jpg
CÂU HỎI 13/13
Which of the following is NOT a feature of Google Fusion Tables?
Gửi
GO801_GNI_DataJournalism_Questiona_13.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Data Journalism: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?