Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 5 trong số 13
Google News Archive: Access the past.
Fundamentals
Google Alerts: Stay in the know.
Advanced Search: Researching with precision.
Reverse Image Search: Verifying photos.
Google Street View: Verify images.
Voice Typing: Transcribe audio using Google Docs
Permissions: Source Google Data.
Google My Maps: Show where stories happen.
Google Trends: Understanding the data.
Google Translate: Translations on-the-go.
check_box_outline_blank Fundamentals: Take the quiz
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Google News Archive: Access the past.

GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg

Discover historical digital publications and scanned newspapers.

GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg

Searching historical articles.

GO801_GNI_AccessThePast_Card1_Image1.jpg

When you search for news in Google, you’ll get the most recent articles relevant to your query. But sometimes, you may need to see a topic’s coverage over time or find the most significant article rather than the most recent. Let’s say you’re doing a retrospective on NASA's ambitions for putting a man on Mars. You can trace how the story is unfolding using the news archives.

GO801_GNI_AccessThePast_Card1_Image1.jpg

Articles from 2003 to the present.

GO801_GNI_AccessThePast_Card2_Image1.jpg

Google News stores web news content as far back as 2003.

 • Go to news.google.com and enter your query in the search box.
 • From the results page that appears, go to Tools just below the search box.
 • From the menu that appears, click Recent.
 • On the drop-down list, click Archive. Or, if you’d like to specify a date range, click Custom range.
 • Your results will be ranked by significance and may include stories as far back as 2003. 
GO801_GNI_AccessThePast_Card2_Image1.jpg

Find stories before 2003.

You’ve surveyed stories as far back as 2003, but how do you get to 1995? There are two ways to perform your research. The first is your regular Google Web Search. Just note that it doesn’t support custom date ranges earlier than 1970 or link to content behind a paywall.


To find stories from 1995 or before, you can search for scanned newspaper articles.


Go to google.com and type in site:google.com/newspapers, followed by the search terms you’d like to use. For example, site:google.com/newspapers “NASA putting man on Mars”. This should yield any scanned articles on your topic.

Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
Which click path would be correct to create a Google News query with a custom date range?
Tiếp
1_DLrDGOo.jpg
CÂU HỎI 2/4
How far back can you search articles on news.google.com?
Tiếp
2_7fJx4PB.jpg
CÂU HỎI 3/4
Where would you start to search Google’s archive of scanned newspaper published before 2003?
Tiếp
3_mw8nO2b.jpg
CÂU HỎI 4/4
When searching for older news articles via regular Google Web Search, it’s important to remember:
Gửi
4_1.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Google News Archive: Access the past.
Ôn tập bài học rồi thử lại
Rồi, tôi đang thực hiện
Đề xuất cho bạn
 • How to add them to your site

  Bài học
  There are two ways to add Web Stories to your site, regardless of the CMS you use to maintain it. Each approach is simple, intuitive, and poised to make Web Stories a vital part of your content strategy going forward.
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • Thông tin cơ bản về Google Xu hướng

  Bài học
  Khóa học dành cho người mới bắt đầu này sẽ dạy cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về Google Xu hướng bằng cách sử dụng công cụ Khám phá Xu hướng miễn phí.
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • Google Earth Timelapse: Observing change

  Bài học
  Observe how the earth has changed over the course of the last 35 years.
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?