Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 8 trong số 8
Machine Learning: Take the Quiz
Introduction to Machine Learning
Is Machine Learning the same thing as AI?
Different approaches to Machine Learning
How you can use Machine Learning
How does a machine learn?
Machine Learning, journalism and you
Bias in Machine Learning
Looking ahead to ML-powered journalism
Khóa học
0% hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
Which of these products use machine learning?
Tiếp
q1.jpg
CÂU HỎI 2/7
How does machine learning (ML) relate to AI?
Tiếp
q2.jpg
CÂU HỎI 3/7
What is the most appropriate definition of machine learning?
Tiếp
q3.jpg
CÂU HỎI 4/7
Which of the following ML approaches requires labeled examples to train a model?
Tiếp
q4.jpg
CÂU HỎI 5/7
Which of these journalistic case studies could be helped by machine learning?
Tiếp
q5.jpg
CÂU HỎI 6/7
Put the steps involved in the process of training a machine learning model in the right order:
Tiếp
q6.jpg
CÂU HỎI 7/7
Considering the toxic comments case study that we used in this course, what best describes the mistake in training a model commonly known as ‘false positive’?
Gửi
q7.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Machine Learning: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?