Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 8 trong số 8
Machine Learning: Take the Quiz
Introduction to Machine Learning
Is Machine Learning the same thing as AI?
Different approaches to Machine Learning
How you can use Machine Learning
How does a machine learn?
Machine Learning, journalism and you
Bias in Machine Learning
Looking ahead to ML-powered journalism
Khoá
0% đã hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
Which of these products use machine learning?
Tiếp
q1.jpg
CÂU HỎI 2/7
How does machine learning (ML) relate to AI?
Tiếp
q2.jpg
CÂU HỎI 3/7
What is the most appropriate definition of machine learning?
Tiếp
q3.jpg
CÂU HỎI 4/7
Which of the following ML approaches requires labeled examples to train a model?
Tiếp
q4.jpg
CÂU HỎI 5/7
Which of these journalistic case studies could be helped by machine learning?
Tiếp
q5.jpg
CÂU HỎI 6/7
Put the steps involved in the process of training a machine learning model in the right order:
Tiếp
q6.jpg
CÂU HỎI 7/7
Considering the toxic comments case study that we used in this course, what best describes the mistake in training a model commonly known as ‘false positive’?
Gửi
q7.jpg
Hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Machine Learning: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?