Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Welcome to the Google News Initiative
The Google News Initiative works with publishers and journalists to fight misinformation, share resources, and build a diverse and innovative news ecosystem.
Bài học 1 trong số 9
Grow your revenue with Google's ads products
Tăng doanh thu từ quảng cáo kỹ thuật số
Estimate Ad Revenue (8:34)
Understand Ad Sizes and Formats (6:29)
Grow Digital Ad Revenue with AdSense (5:53)
Prepare for third-party cookie deprecation
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Grow your revenue with Google's ads products

page

Determine if AdSense, AdMob, or Ad Manager is right for you

page

What are Google’s ad products?

Windows and Pop-ups Illustration

Which Google ad product is for me?

 • AdSense: for news websites that don’t sell ads directly
 • AdMob: for apps that don’t sell ads directly
 • Ad Manager: for all formats and if you sell ads directly and/or programmatically

AdSense, AdMob, and Ad Manager all serve ads from the same Authorized Buyers.

💡Best practice: Estimate how much money you could make from digital advertising with Google’s ad revenue calculator.

Windows and Pop-ups Illustration

Get started with digital ads with Google AdSense

adsense

AdSense gives you access to advertisers’ demand and helps you set up your ad inventory.

AdSense is for you if you

 • Want to monetize your news site through ads
 • Create original content
 • Don’t sell ads directly
 • Don’t have a sales team

Get started

STEP 1 Create an AdSense account.

STEP 2 Activate your AdSense account.

STEP 3 Get approved. This usually takes a few days, but in some cases it can take 2-4 weeks.

STEP 4 Start showing ads. Learn how to set up ads.

💡Best practice: Sell more ads by using the IAB’s standard ad sizes.

adsense

Monetize your news app with Google AdMob

ads3

AdMob is for you if you

 • Want to monetize your news app
 • Don’t sell ads directly
 • Don’t have a sales team

AdMob is a mobile ad network, providing you access to demand from advertisers and growing your app business.

💡Best practice: Sell higher-priced ads like video ads or anchored ads, instead of banner or text-based ads.

ads3

Manage all of your ads with Google Ad Manager

ads4

Ad Manager is for you if you

 • Want to monetize your news site and app, especially if you are a larger publisher
 • Sell ads directly or through third party networks
 • Have an ad operations team

Google Ad Manager is an ad management platform that allows you to manage multiple ad exchanges and networks, including AdSense, Ad Exchange and third party networks.

💡Best practices

 • Sell direct and programmatic ads
 • Sell more homepage ads by placing them above-the-fold
 • Sell more ads by enabling lazy loading

ads4
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
Which Google ad products are best if you don’t sell direct ads?
Gửi
checklist (8)
Hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Grow your revenue with Google's ads products
Ôn tập bài học rồi thử lại
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?