Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 6 trong số 6
Safety and Security: Take the Quiz
Safety and Security
Advanced Protection
Khóa học
0% hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
Which of these is LEAST likely to make you vulnerable to online attack?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_01_WhclVYk.jpg
CÂU HỎI 2/12
What is a Distributed Denial of Service (DDoS) attack?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_02.jpg
CÂU HỎI 3/12
Who is at risk from Distributed Denial of Service (DDoS) attacks?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_03.jpg
CÂU HỎI 4/12
What is Project Shield?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_04.jpg
CÂU HỎI 5/12
Who is eligible to apply for Project Shield?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_05.jpg
CÂU HỎI 6/12
How do you sign up for Project Shield?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_06.jpg
CÂU HỎI 7/12
What is the most common form of digital attack on journalists and newsrooms?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_07.jpg
CÂU HỎI 8/12
The Google Chrome extension Password Alert works by:
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_08.jpg
CÂU HỎI 9/12
2-Step Verification adds an extra layer of security by:
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_09.jpg
CÂU HỎI 10/12
A Security Key provides greater protection against phishing by:
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_10.jpg
CÂU HỎI 11/12
Which of the following are reasons to use the Advanced Protection Program?
Tiếp
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_11.jpg
CÂU HỎI 12/12
Which of the following  is NOT a feature of the Advanced Protection Program?
Gửi
GO801_GNI_SafetyAndSecurity_Question_12.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Safety and Security: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?