Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 8 trong số 9
Video: Google tools for fact-checkers
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Google Search
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
Verification: Google Image Search
check_box_outline_blank Verification: Take the Quiz
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Video: Google tools for fact-checkers

YouTube Thumbnails (20)

Explore digital tools designed specifically for fact-checkers and journalists everywhere - helping audiences verify the authenticity and accuracy of online images, videos, and reports.

YouTube Thumbnails (20)
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Video: Google tools for fact-checkers in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?