Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 9 trong số 9
Verification: Take the Quiz
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Google Search
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
Verification: Google Image Search
Video: Google tools for fact-checkers (4:28)
square Verification: Take the Quiz
Khoá
0% đã hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
When you’re using Google Search to look for eyewitnesses at events, which of these techniques is the LEAST likely to help?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_01.jpg
CÂU HỎI 2/5
How can you access Reverse Image Search online?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_02.jpg
CÂU HỎI 3/5
Which of the following is a way to access Google Translate?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_03.jpg
CÂU HỎI 4/5
Which tool(s) would help you verify the location of an image you found on social media?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_04.jpg
CÂU HỎI 5/5
Which of the following Chrome extensions is not mentioned in the Verification or Safety and Security courses?
Gửi
GO801_GNI_Verification_Question_05.jpg
Hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Verification: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?