Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 9 trong số 9
Verification: Take the Quiz
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Google Search
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
Verification: Google Image Search
square Verification: Take the Quiz
Khóa học
0% hoàn thành
TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI HỌC.
When you’re using Google Search to look for eyewitnesses at events, which of these techniques is the LEAST likely to help?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_01.jpg
CÂU HỎI 2/5
How can you access Reverse Image Search online?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_02.jpg
CÂU HỎI 3/5
Which of the following is a way to access Google Translate?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_03.jpg
CÂU HỎI 4/5
Which tool(s) would help you verify the location of an image you found on social media?
Tiếp
GO801_GNI_Verification_Question_04.jpg
CÂU HỎI 5/5
Which of the following Chrome extensions is not mentioned in the Verification or Safety and Security courses?
Gửi
GO801_GNI_Verification_Question_05.jpg
Đã hoàn thành bài kiểm tra
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Verification: Take the Quiz
Ôn tập bài học rồi thử lại
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?