Chuyển ngay đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các nội dung đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 6 trong số 9
Verification: Google Image Search
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Google Search
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
check_box_outline_blank Verification: Take the Quiz
Khoá
0% đã hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Verification: Google Image Search

GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg

Find visually similar images.

GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg

How to search by image.

GO801_GNI_GoogleImageSearch_Card1_Image1.jpg

Did you know that you can search Google for images as well as text? You’ll find out if and where else the photo in question appears online and if any visually similar images exist. 

There are several methods to perform reverse image searches. If you’re a Google Chrome user, simply right click on an image and select Search Google for Image.


Your results will include similar images, sites that include the image and other sizes of the image you searched for. 

GO801_GNI_GoogleImageSearch_Card1_Image1.jpg

How to verify images using other browsers.

There are two methods to perform a reverse image search in browsers other than Chrome. Here’s the first: 


Visit google.com/images and click on the camera icon at the end of the search bar.


Upload an original or cropped screen grab of the image.

Method 2: Reverse image search in other browsers.

Here’s another way to reverse search images in the browser of your choice:


Visit google.com/images and enter a search phrase, then click the search icon.


Right-click on the image and select Copy Image Address.


Return to the search box.


Paste in the URL (Ctrl+V or Command+V)

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất Verification: Google Image Search in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá bài học này như thế nào?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện bài học của mình!
Leave and lose progress?
By leaving this page you will lose all progress on your current lesson. Are you sure you want to continue and lose your progress?