Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.
Bài học 2 trong số 9
Verification: Google Search
Verification
Google Fact Check Tools
Verification: Advanced Reverse Image Search
Verification: Chrome Plugins and Extensions
Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.
Verification: Google Image Search
check_box_outline_blank Verification: Take the Quiz
Khóa học
0% hoàn thành
5 phút để hoàn thành

Verification: Google Search

GO801_GNI_GoogleSearch_TitleCard.jpg

Master advanced search shortcuts to filter results by date, relevance and language.

GO801_GNI_GoogleSearch_TitleCard.jpg

Target your search using quotation marks.

GO801_GNI_GoogleSearch_Card1_Image1.jpg

As reports emerge of a breaking news event, the likelihood of finding eyewitness experiences on social media is high. Leveraging multiple sources to verify a story is always a good practice. 

To improve your search skills, try grouping words together using quotation marks to find particular phrases. When searching social media, it’s a good idea to use phrases that eyewitnesses would use. So, instead of “airport evacuation,” try “we just evacuated” or “right outside my building”.

GO801_GNI_GoogleSearch_Card1_Image1.jpg

How to search for keywords in video titles.

GO801_GNI_GoogleSearch_Card2_Image1.jpg

Finding video footage of a newsworthy event can help to both report and verify a story.

Here’s a useful shortcut: combine site-specific searches of video sharing platforms such as YouTube, Vimeo or DailyMotion with keyword searches, using the command intitle.

  • For example, in a story about a helicopter rescue, you might search for: [intitle:”helicopters circling” site:youtube.com]
GO801_GNI_GoogleSearch_Card2_Image1.jpg

Use Advanced Search to filter language and region.

Let’s say the story you’re working on is about a helicopter mountain rescue in Argentina. You can perform advanced searches for web pages, images or videos and filter them by region and/or language. 


From your initial search results, click Settings in the upper right-hand corner and select Advanced Search.


Here you can input multiple keywords in the common language of the region you’re searching. If you need help with this task, type or paste the text into Google Translate for a recommendation.


For this example, you would translate “helicopter mountain rescue” into Spanish, type in helicóptero de rescate de montaña and select Argentina as the region.

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành Verification: Google Search in progress
Recommended for you
Bạn đánh giá như thế nào về bài học này?
Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi không ngừng cải thiện các bài học!
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?