Chuyển đến nội dung chính
Chuyển đến trang tổng quan
Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Hãy làm một bài kiểm tra ngắn để nhận các đề xuất phù hợp với bạn.

All Courses

Tìm hiểu về các công cụ cũng như tài nguyên kỹ thuật số tốt nhất của Google cùng nhiều tiện ích khác giúp bạn khám phá, xác minh và kể những câu chuyện hấp dẫn. Tham gia một khoá học để khám phá hoạt động Thu thập tin tức, Dữ liệu và hình ảnh trực quan cũng như Chủ đề cho chuyên gia.
Bộ lọc
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất
Tinh chỉnh theo:
Sắp xếp theo:
 • Nổi bật
 • Mới nhất đến cũ nhất
 • Cũ nhất đến mới nhất

Advanced Search: Researching with precision.

Bài học
Simple tools and tips to help you get better results, faster.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Alerts: Stay in the know.

Bài học
Follow the breaking stories that are important to you.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Scholar: Access court cases, academic papers and sources.

Bài học
Quickly find hard facts and expert opinions.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google News Archive: Access the past.

Bài học
Discover historical digital publications and scanned newspapers.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Reverse Image Search: Verifying photos.

Bài học
Find photographs and uncover their backstories.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Street View: Verify images.

Bài học
Check the authenticity of an eyewitness photo or video.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google My Maps: Show where stories happen.

Bài học
Give important context by building interactive maps.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: See what’s trending across Google Search, Google News and YouTube.

Bài học
Find stories and terms people are paying attention to.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: Understanding the data.

Bài học
How to interpret Trends results.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Translate: Translations on-the-go.

Bài học
Speak the language just about anywhere in the world.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Voice Typing: Transcribe audio using Google Docs

Bài học
A quick and easy way to convert audio to text.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Permissions: Source Google Data.

Bài học
Learn proper usage and citations for Google products.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Podcasts Manager

Bài học
Better understand your audiences and reach them across Google products.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Covering politics with Google Trends

Bài học
In this module, we will look at ways to use Google Trends to analyze searches specifically related to politics.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing elections

Bài học
Bring elections to life with interactive visualizations
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Data GIF Maker

Bài học
Visualize data comparisons in minutes.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Election visualizations linked to Google Sheets

Bài học
Keep your election visualizations live by linking them to Google sheets
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Protect your election coverage

Bài học
In this module, we will look at tools to protect and secure your election coverage
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Project Shield: Defend against digital censorship.

Bài học
A free tool to protect your site from Distributed Denial of Service (DDoS) attacks.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

What is Machine Learning

Bài học
Machine Learning for journalists.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Investigating stories with Machine Learning

Bài học
How you can use Machine Learning in your reporting
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Cloud AutoML Vision

Bài học
Learn how to set up AutoML Vision to prepare for the course exercise
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data preparation

Bài học
Assess your use case, source and prepare your data
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Training your Machine Learning model

Bài học
Import your data in AutoML Vision and start the training process
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Evaluate and Test

Bài học
How to interpret the output of your model and evaluate its performance
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Machine Learning, journalism and you

Bài học
How machine learning is entering your personal and professional life.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Is Machine Learning the same thing as AI?

Bài học
Take a bird's eye view of machine learning within the AI landscape.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Different approaches to Machine Learning

Bài học
Learn to recognize what defines different machine learning solutions.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How you can use Machine Learning

Bài học
Understand in what cases ML might be the solution to your problem.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How does a machine learn?

Bài học
A step-by-step overview of the ML training process.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Bias in Machine Learning

Bài học
Understand what ML bias is and how to avoid it.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Looking ahead to ML-powered journalism

Bài học
Key learnings and recommended resources to deepen your ML knowledge.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Thông tin cơ bản về Google Xu hướng

Bài học
Khóa học dành cho người mới bắt đầu này sẽ dạy cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về Google Xu hướng bằng cách sử dụng công cụ Khám phá Xu hướng miễn phí.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Xu hướng nâng cao

Bài học
Trở thành bậc thầy về công cụ Khám phá xu hướng bằng các mẹo đơn giản này để trích xuất dữ liệu chính xác.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Storytelling with Google Trends

Bài học
Learn ways to contextualize Google Trends data and integrate it into your reporting.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Earth creation tools: Tell your story across the world

Bài học
How to use Google Earth to create compelling stories
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Introduction to Google Earth Studio

Bài học
A fully functional animation studio for Google Earth imagery.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Earth Timelapse: Observing change

Bài học
Observe how the earth has changed over the course of the last 35 years.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Pinpoint: A research tool for journalists

Bài học
Explore and analyze thousands of documents with Google's research tool, Pinpoint.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Finance: Research company performance

Bài học
Google Finance allows you to track companies across 53 exchanges on five continents.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Access Google Finance data in Sheets

Bài học
Access Google Finance data in Google Sheets. Examine closing prices, percentage change or market movement over any timeframe.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Sheets: Visualizing data

Bài học
Learn to build visualizations that help you interpret the data and tell data-driven stories.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing Data: Flourish templates.

Bài học
A simple tool to help newsrooms create beautiful graphics.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Source: Global Forest Watch.

Bài học
Deforestation data and monitoring tools.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Global Fishing Watch: Monitor fishing fleets and vessels

Bài học
A guide to using Global Fishing Watch’s mapping tool to track global fishing activity.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Introduction to Google Earth Engine

Bài học
Use a multi-petabyte library of satellite imagery and data to detect changes, map trends, and quantify differences on the Earth's surface
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Fact Check Tools

Bài học
These tools allow you to search for stories and images that have already been debunked and lets you add ClaimReview markup to your own fact checks.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Google Search

Bài học
Master advanced search shortcuts to filter results by date, relevance and language.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Google Image Search

Bài học
Find visually similar images.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Advanced Reverse Image Search

Bài học
How to separate genuine eyewitness accounts from misattributed content.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Verification: Chrome Plugins and Extensions

Bài học
How to speed up the verification process using Google Chrome.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Earth: Pinpoint eyewitness locations.

Bài học
Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Translate: Verify content in 100+ languages.

Bài học
Interpret descriptions, uploader information and place names.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

2-Step Verification: Stronger security for your Google account.

Bài học
Add an extra layer of protection beyond your password.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Password Alert: Protect yourself from password theft.

Bài học
This simple Chrome extension is your first line of defense.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Advanced Protection

Bài học
The strongest security for your Google account.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse

Bài học
Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

YouTube: A storytelling tool.

Bài học
Find out how to cultivate and maintain a YouTube audience.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

YouTube Creator Academy: Improving your YouTube skills

Bài học
Learn how to access and choose lessons that help strengthen your presence.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Sheets: Scraping data from the internet

Bài học
Build your own data sets using Google Sheets.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Sheets: Cleaning data

Bài học
Prepare your data for analysis and visualization.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Dataset Search Quickstart Guide

Bài học
Search across millions of datasets on the web
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Studio: Make interactive data visualizations

Bài học
Give life to your datasets by creating powerful interactive visualizations with an easy-to-use studio.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing Data: Introduction to Tilegrams.

Bài học
A new way to map data.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Visualizing Data: Advanced Tilegrams.

Bài học
Generate your own Tilegram from data.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Public Data Explorer: Access a world of data.

Bài học
Use high-quality data sets to create compelling visuals.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Google Trends: Improving your search results.

Bài học
Refine your queries to get more useful data.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Data Source: Election Databot.

Bài học
A robust tool to help journalists cover U.S. elections.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

GNI Live

Bài học
GNI Live
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

What are Web Stories?

Bài học
How the easy-to-use vertical video format is changing the face of digital storytelling and driving the connection between content makers and their fans.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How to make a good Web Story

Bài học
Creating a strong, compelling Web Story is as easy as creating an article or a video, and the interactive nature of Web Stories plays to the rapidly shifting desires and demands of online audiences.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How to make them using WordPress

Bài học
WordPress is the standard for so many content makers, and now the ability to create Web Stories is built right into the platform.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How to make them using makestories.io

Bài học
makestories.io is a platform specially created to help people make, publish, and monetize Google Web Stories. It’s free, and it can be used with any content management system. Here are the basics of how to get started with makestories.io.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

How to add them to your site

Bài học
There are two ways to add Web Stories to your site, regardless of the CMS you use to maintain it. Each approach is simple, intuitive, and poised to make Web Stories a vital part of your content strategy going forward.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Xây dựng ứng dụng tin tức bằng Flutter

Bài học
Giảm thời gian phát triển ứng dụng tới 80%
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Công cụ của Google dành cho các bên xác minh tính xác thực

Bài học
Khám phá những công cụ kỹ thuật số được thiết kế riêng cho các bên xác minh tính xác thực và nhà báo
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Đảm bảo an toàn cho các nhà báo trong môi trường mạng

Bài học
Tăng cường sự an toàn của bạn trên mạng với vai trò nhà báo bằng các phương pháp hay nhất và công cụ của Google.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Google Earth và công nghệ lập bản đồ dành cho các nhà báo

Bài học
Khám phá cách nhà báo có thể dùng Google Earth và công nghệ lập bản đồ
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Bắt đầu sử dụng Pinpoint

Bài học
Khám phá và phân tích hàng nghìn tài liệu bằng công cụ nghiên cứu của Google, Pinpoint.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Video: Bắt đầu sử dụng Google Xu hướng

Bài học
Google Xu hướng giúp bạn khám phá mẫu các yêu cầu tìm kiếm, theo chủ đề và theo thời gian.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Introduction to AI for Journalists

Bài học
Learn about Google's approach to AI and how our products can support newsrooms.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn

Introduction to AI for News Business Teams

Bài học
Learn about Google's approach to AI and how our products can support news business teams.
Xóa khỏi tài khoản
Lưu vào tài khoản của bạn
Rất tiếc! Không có tài nguyên nào khớp với nội dung bạn tìm kiếm

Thịnh hành

 • GO801_GNI_GoogleImageSearch_TitleCard.jpg
  Verification: Google Image Search
  Bài học
  Find visually similar images.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_GoogleEarthPro_TitleCard.jpg
  Google Historical Imagery: Google Earth Pro, Maps and Timelapse
  Bài học
  Find out where a photo was taken and when it was uploaded.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_AccessThePast_TitleCard.jpg
  Google News Archive: Access the past.
  Bài học
  Discover historical digital publications and scanned newspapers.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyContentIn100Languages_TitleCard.jpg
  Google Translate: Verify content in 100+ languages.
  Bài học
  Interpret descriptions, uploader information and place names.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • DataJournalism_GoogleSheetsScrapingDatafromtheInternet_lessonoverview_UEMWXbb.jpg
  Google Sheets: Scraping data from the internet
  Bài học
  Build your own data sets using Google Sheets.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_TranslationsOTG_TitleCard.jpg
  Google Translate: Translations on-the-go.
  Bài học
  Speak the language just about anywhere in the world.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
 • GO801_GNI_VerifyingPhotos_TitleCard.jpg
  Reverse Image Search: Verifying photos.
  Bài học
  Find photographs and uncover their backstories.
  Bài học
  Xóa khỏi tài khoản
  Lưu vào tài khoản của bạn
Rời khỏi và thoát tiến trình?
Khi rời khỏi trang này, bạn sẽ bị mất toàn bộ tiến trình trong bài học hiện tại. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục và mất tiến trình của mình không?